Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
fa:reports [2013/01/31 10:25]
saeed1922 [به‌اشتراک‌گذاری گزارش‌ها]
fa:reports [2013/02/06 11:11]
saeed1922 [جستجوی یادداشت‌ها]
Line 68: Line 68:
 را انتخاب کنید "​Find"​ گزینهٔ Edit\\ ​ را انتخاب کنید "​Find"​ گزینهٔ Edit\\ ​
 و در جعبهٔ جستجوی پایین صفحه عبارت مورد نظر خود را جستجو کنید و در جعبهٔ جستجوی پایین صفحه عبارت مورد نظر خود را جستجو کنید
 +
 +====تهیۀ خلاصه از یادداشت‌ها====
 +
 +اگرچه زوترو برای خلاصه برداری طراحی نشده است اما شما می‌توانید با آن از یادداشت‌های خود خلاصه تهیه کنید. زوترو به صورت پیش‌فرض یادداشت‌های یک زیرمجموعۀ یک قلم را به همراه قلم مربوط به آن فهرست می‌کند. برای افزودن افزودن یادداشت‌ها به مجموعۀ خلاصۀ خود و جداکردن یادداشت‌ها از اقلام وابستۀ آنها، از قسمت [[preferences/​hidden_preferences|تنظیمات پنهان]] گزینۀ متناطر با\\ ​
 +را به "​extensions.zotero.report.combineChildItems"​\\ ​
 +تغییر دهید "​false"​\\ ​
 +
 +سپس برای ساخته شدن خلاصۀ مطالب خود یک شمارۀ خلاصه به ابتدای یادداشت‌های مورد نظر خود بیافزائید. مثلاً 1.1, 1.2, 2.1. سپس یادداشت‌ها را انتخاب کرده راست کلیک (کنترل کلیک در سیستم عامل مک) کنید و گزینۀ\\ ​
 +را انتخاب کنید "​Generate Report from Selected Items..."​
 +
 +توجه: عدد 10.0 قبل از عدد 6.0 مرتب می‌شود. اگر تعداد اقلامی که می‌خواهید خلاصه کنید بیش از 10 تا است از عدد گذاری مناسب (مثلاً 06.0) استفاده کنید.
 +
 +اگر با تعداد زیادی از یادداشت‌ها سر و کار دارید و نمی‌خواهید آنها را یکی یکی انتخاب کنید می‌توانید از برچسب‌ها و جستجوهای پیشرفته استفاده کنید. ابتدا هر یادداشت را با یک توضیح مناسب برچسب گذاری کنید مثلاً "​فصل اول"​ سپس یک جستجوی پیشرفته به شکل زیر انجام دهید\\ ​
 +"item type" [is] "​note"​ and "​tag"​ [is] "​فصل اول"​\\ ​
 +سپس این جستجوی پیشرفته را ذخیره کنید. حال بر روی جستجوی پیشرفتۀ خود راست کلیک کرده و گزینۀ\\ ​
 +"​Generate Report from Saved Search..."​\\ ​
 +را انتخاب کنید. با این کار یک گزارش شامل یادداشت‌هایی که با برچسب "​فصل اول"​ مشخص شده‌اند تولید می‌شود.
fa/reports.txt · Last modified: 2017/11/12 19:53 (external edit)