Profile picture

وکیل طلاق مهریه تهران با کادر مجرب : Curriculum Vitae

وصول مهریه :

از دو طریق اجرای ثبت و دادگاه بعمل می آید و در صورت دسترسی به مال و اموال توقیف می شود , در غیر اینصورت پس از ابلاغ اجرائیه دستور جلب صادر میشود که محکوم علیه میتوانند تقاضای تقسیط نمایند.

طلاق یکطرفه :

آن است که از طرف زوج یا زوجه اقدام شود.در طلاق یکطرفه از طرف زوج نیاز به دلیل نیست و مرد می تواند هروقت که بخواهد با پرداخت تمامی حق و حقوق زوجه او را طلاق بدهد.

طلاق توافقی :

در این طلاق زوج و زوجه در خصوص مسائل مالی از جمله مهریه – اجرت المثل – نفقه – حضانت فرزند با یکدیگر به توافق رسیده و از یکدیگر جدا میشوند.

اجرت المثل :

زوجه می تواند ایامی را که زندگی مشترک با زوج داشته است , تقاضای اجرت امور کارهای انجام شده با دستور زوج و بدون قصد تبرع را داشته باشد.

 

متخصص طلاق