nvr

https://cctvokami.com/product-category/nvr/

สำหรับกล้องip ต้องใช้ควบคู่กับเครื่องบันทึกภาพ NVR เพื่อช่วยในการรวบรวมข้อมูลมาแสดงที่จอมอนิเตอร์และที่สำคัญคือการจัดเก็บข้อมูลลง HDD.

Groups