Profile picture

Libor Ansorge : Curriculum Vitae

Contact

T. G. Masaryk Water Research Institute, p.r.i.

Podbabská 2582/30
160 00  Praha 6
Czech Republic
 
phone: +420 220 197 385
mail: libor.ansorge@vuv.cz
 
ORCID 0000-0003-3963-8290

Professional experience

1997-1999 Municipal Authority of Jirkov

1999-2001 Agriculture Water Management Authority (State ameliorative Authority)

2002-2010 Ministry of Agriculture

2011-present T. G. Masaryk Water Water Research Institute, p.r.i.

Education

Doctoral Degree Programme:

2009-2017 Czech Technical University in Prague

Faculty of Civil Engineering, Department of Irrigation, Drainage and Landscape Engineering

Branch of study Environmental Engineering

Master Degree Programme:

1992-1997 Czech Technical University in Prague,

Faculty of Civil Engineering, Department of Hydraulics and Hydrology

Branch of study Civil Engineering - Water Management and Water Structures 

Bibliography

Ansorge, L. (2021). Net consumption method does not provide helpful insights regarding the blue water footprint of hydroelectricity. Ecological Indicators, 126, 107681. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107681
Ansorge, L., Vojtko, P., Hamanová, V., Hrubý, J., & Dočkal, M. (2020). Srovnání vodní stopy VE Fláje a VE Přísečnice s uvažováním alokace podle ekonomické hodnoty užitků vodní nádrže. ENTECHO, 3(2), 7–11. https://doi.org/10.35933/ENTECHO.2020.005
Ansorge, L. (2020). Water footprint: Two different methodologies. Tecnura, 24(66), 119–121. https://doi.org/10.14483/22487638.15903
Ansorge, L. (2020). Comparing various methods for determining the water footprint of electricity generation at Orlík hydroelectric power station – case study. Vodohospodářské Technicko-Ekonomické Informace, 62(4), 4–15. https://doi.org/10.46555/VTEI.2020.04.002
Ansorge, L., Stejskalová, L., & Dlabal, J. (2020). Grey water footprint as a tool for implementing the Water Framework Directive – Temelín nuclear power station. Journal of Cleaner Production, 263, 121541. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121541
Ansorge, L., Stejskalová, L., & Dlabal, J. (2020). Effect of WWTP size on grey water footprint - Czech Republic case study. Environmental Research Letters, 15(10), 104020. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aba6ae
Ansorge, L., Stejskalová, L., Dlabal, J., & Čejka, E. (2020). Wpływ oczyszczalni ścieków na redukcję zanieczyszczeń odprowadzanych w czeskiej części dorzecza Odry [Effect of wastewater treatment plants to the reduction of pollution discharged in the Czech part of the Odra river]. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 29(2), 123–135. https://doi.org/10.22630/PNIKS.2020.29.2.11
Ansorge, L. (2020). Otevřený přístup k výsledkům výzkumu z pohledu managementu výzkumné organizace. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 62(3), 46–49. https://www.vtei.cz/2020/06/otevreny-pristup-k-vysledkum-vyzkumu-z-pohledu-managementu-vyzkumne-organizace/
Ansorge, L., Hrkal, Z., Mičaník, T., Kovaláková, P., Semerádová, S., Vizina, A., & Datel, J. V. (2020). Program prostředí pro život a projekty řešené ve VÚV TGM. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 62(3), 50–51. https://www.vtei.cz/2020/06/program-prostredi-pro-zivot-a-projekty-resene-ve-vuv-tgm/
Ansorge, L. (2020, January 5). Otevřený přístup z pohledu managementu výzkumné organizace [Nezávislé informace o vědě a výzkumu]. vedavyzkum.cz. https://vedavyzkum.cz/nazory-a-komentare/nazory-a-komentare/libor-ansorge-otevreny-pristup-z-pohledu-managementu-vyzkumne-organizace
Ansorge, L., Stejskalová, L., & Dlabal, J. (2020). Grey water footprint of point sources of pollution: the Czech Republic study. Journal of Urban and Environmental Engineering, 14(1), 144–149. https://doi.org/10.4090/juee.2020.v14n1.144149
Ansorge, L., Stejskalová, L., & Vološinová, D. (2019). Srovnání výzkumu vodní stopy v ČR a ve světě – bibliometrická analýza. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 61(6), 60–62. https://www.vtei.cz/2019/12/srovnani-vyzkumu-vodni-stopy-v-cr-a-ve-svete-bibliometricka-analyza/
Ansorge, L., & Beran, A. (2019). Performance of simple temperature-based evaporation methods compared with a time series of pan evaporation measures from a standard 20 m2 tank. Journal of Water and Land Development, 41(IV–VI), 1–11. https://doi.org/10.2478/jwld-2019-0021
Ansorge, L., Stejskalová, L., Dlabal, J., & Kučera, J. (2019). Šedá vodní stopa jako ukazatel udržitelného vypouštění odpadních vod – případová studie Povodí Ohře. Entecho, 2(2), 12–18. https://doi.org/10.35933/ENTECHO.2019.12.001
Ansorge, L., Stejskalová, L., Dlabal, J., & Kučera, J. (2019). Studie šedé vodní stopy znečištění vypouštěného z ČOV v letech 2002–2018. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka.
Ansorge, L., Beránková, T., & Uhlířová, K. (2018). Specifika charakterizačního modelu vodní stopy AWARE. ENTECHO, 1(1), 12–15. https://doi.org/10.3260/entecho.2017.11.003
Ansorge, L., & Dlabal, J. (2018). Srovnání vlivu volby prostorového měřítka charakterizačního faktoru AWARE na příkladu JE Dukovany a Temelín. ENTECHO, 1(2), 1–6. https://doi.org/10.3260/ENTECHO.2018.11.001
Ansorge, L. (2017). Dosavadní zkušenosti s vodní stopou podle ISO 14046. Odpadové fórum: odborný měsíčník pro průmyslovou a komunální ekologii, 18(5), 21–23.
Ansorge, L., & Beránková, T. (2017). LCA Water Footprint AWARE characterization factor based on local specific conditions. European Journal of Sustainable Development, 6(4), 13–20. https://doi.org/10.14207/ejsd.2017.v6n4p13
Ansorge, L., & Dlabal, J. (2017). Comparative water scarcity footprint study of two nuclear power plants. Scientific Review - Engineering and Environmental Sciences, 26(4), 489–497. https://doi.org/10.22630/PNIKS.2017.26.4.47
Ansorge, L., & Dlabal, J. (2017). Odhad vývoje budoucích odběrů vody v ČR. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 59(3), 17–22. https://doi.org/10.46555/VTEI.2017.03.003
Ansorge, L., Dlabal, J., Prchalová, H., Vyskoč, P., Vološinová, D., & Beránková, T. (2017). Metodika sestavení vodní stopy v souladu s ISO 14046. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka.
Macháč, J., Ansorge, L., Brabec, J., & Rosendorf, P. (2017). Využití nákladové nepřiměřenosti pro zdůvodnění výjimek nedosažení dobrého stavu podle Rámcové směrnice o vodě (2000/60/ES). Vodní hospodářství, 67(12), 6–11.
Ansorge, L., & Dlabal, J. (2016). Srovnávací studie dopadů JE Temelín a JE Dukovany na vodní zdroje: verze pro veřejnost. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/vodnistopa/docvystupy/wf_study_npp.pdf
Ansorge, L., Dlabal, J., & Dostálová, A. (2016). How truthful are water accounting data? Journal of Urban and Environmental Engineering, 10(1), 25–34. https://doi.org/10.4090/juee.2016.v10n1.025034
Ansorge, L. (2016). Aplikace charakterizačního faktoru nedostatku vody ve studiích LCA v podmínkách České republiky - Application of the water unavailability factor for characterisation of water use in LCA studies in the Czech Republic. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 58(6), 41–52. https://doi.org/10.46555/VTEI.2016.09.006
Ansorge, L. (2016). Hodnocení budoucích potřeb vodních zdrojů pro zemědělství [Disertační práce, ČVUT v Praze, Fakulta stavební]. http://hdl.handle.net/10467/84626
Ansorge, L. (2016). Scénáře budoucích potřeb vody v sektoru veřejných vodovodů. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 58(3), 12–20. https://doi.org/10.46555/VTEI.2016.03.002
Ansorge, L., & Zeman, M. (2016). Model of Water Needs for Energy Production. Statistika, 96(3), 35–46. https://www.czso.cz/documents/10180/32912822/32019716q3035.pdf
Rosendorf, P., Ansorge, L., Dostál, T., Zahrádka, V., Krása, J., & Beránek, J. (2015). Metodika pro posuzování vlivů zdrojů znečištění na eutrofizaci vodních nádrží. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22204.13444
Ansorge, L., Dlabal, J., Hanel, M., Kučera, J., Petružela, L., & Zeman, M. (2015). Scénáře potřeb vody pro období 2030-50 - Sektory veřejných vodovodů a energetiky: Případová studie. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. http://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/socioekonomzmenyspotrebavody/download.asp?id=3
Ansorge, L., & Zeman, M. (2015). Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. http://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/socioekonomzmenyspotrebavody/download.asp?id=1
Slavíková, L., Vojáček, O., Macháč, J., Hekrle, M., & Ansorge, L. (2015). Metodika k aplikaci výjimek z důvodu nákladové nepřiměřenosti opatření k dosahování dobrého stavu vodních útvarů. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. http://www.ieep.cz/wp-content/uploads/2017/09/Metodika-k-aplikaci-v%C3%BDjimek-z-d%C5%AFvodu-n%C3%A1kladov%C3%A9-nep%C5%99im%C4%9B%C5%99enosti-opat%C5%99en%C3%AD-k-dosahov%C3%A1n%C3%AD-dobr%C3%A9ho-stavu-vodn%C3%ADch-%C3%BAtvar%C5%AF.pdf
Ansorge, L., & Krása, J. (2014). Možnosti využití výsledků projektu QI102A265 “Určení erozního podílu na eutrofizaci ohrožených útvarů stojatých povrchových vod” při plánování v oblasti vod. Vodní hospodářství, 64(4), 5–9. http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2014/vh04-2014.pdf
Krása, J., Jáchymová, B., Bauer, M., Dostál, T., David, V., Bečička, M., Devátý, J., Strouhal, L., Vrána, K., Rosendorf, P., Ansorge, L., Fiala, D., Hejzlar, J., Borovec, J., & Duras, J. (2014). Atlas transportu splavenina erozního fosforu na území České republiky v povodí nádrží ohrožených eutrofizací (2. vydání). České vysoké učení technické v Praze. http://storm.fsv.cvut.cz/data/files/Volne_stazitelne_vysledky/medodiky_atp/atlas_splavenin_2014.pdf
Ansorge, L., & Kratochvíl, J. (2013). Popis šablony ČSN ISO 690:2011 v jazyce CSL pro citační manažer Zotero. ProInflow, 5(2), 26. http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/771
Ansorge, L. (2013). Kolik budeme v budoucnu potřebovat vody? Vesmír, 92(7–8), 398–400. https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2013/cislo-7/kolik-budeme-budoucnu-potrebovat-vody.html
Ansorge, L. (2013). Nároky na množství vody u zařízení na výrobu elektrické energie a tepla. Energetika, 63(12), 694–697.
Ansorge, L. (2013). Středně- a dlouhodobé prognózy budoucích potřeb vody (proč a jak). Vodní hospodářství, 63(3), 79–83. http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2013/vh03-2013.pdf
Krása, J., Rosendorf, P., Hejzlar, J., Borovec, J., Dostál, T., David, V., Janotová, B., Bauer, M., Devátý, J., Strouhal, L., Vrána, K., Ansorge, L., Fiala, D., & Duras, J. (2013). Hodnocení ohroženosti vodních nádrží sedimentem a eutrofizací podmíněnou erozí zemědělské půdy. České vysoké učení technické v Praze. http://eagri.cz/public/web/mze/zivotni-prostredi/ochrana-vody/vodni-ramcova-smernice/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/koordinace-procesu/metodiky-a-dalsi-podpurne-dokumenty-1/vyhodnoceni-ohrozenosti-vodnich-nadrzi.html
Ansorge, L. (2012). Změna přístupu ke tvorbě nových scénářů klimatické změny pro pátou hodnotící zprávu IPCC. Vodní hospodářství, 62(5), 178–181. http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2012/vh05-2012.pdf
Ansorge, L. (2011). Problematika vodního hospodářství v Atlasu krajiny České republiky - doplnění a aktualizace informací. Acta Pruhoniciana, 98, 31–34. http://www.vukoz.cz/acta/dokumenty/acta_98/Acta-98_komplet-cz.pdf
Petřík, P., Květ, J., Pithart, D., Pokorný, J., Matěna, J., Elster, J., Maršálek, B., Ráb, P., & Poštulka, Z. (2005). Research priorities in the freshwater ecosystems of the Czech republic (p. 10). Czech Bioplatform - platforma pro výzkum bidiverzity ČR. www.parkpruhonice.cz/biop/texts/review-voda-bioplatforma.pdf
Ansorge, L. (2003, March 9). Využití sedimentů z rybníků a vodních nádrží v zemědělství. Odpadové fórum: odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách, 9, 12. http://www.odpadoveforum.cz/cz/stranka/archiv/rocnik-2003/9-2003/175/
Ansorge, L. (2000). Uživatelská příručka ToPas. Státní meliorační správa.
Ansorge, L. (2019). Hodnocení výzkumné činnosti a strategické řízení: Případová studie VÚV TGM. Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2019, 27–43.
Ansorge, L. (2012). Metodologie pro stanovení budoucích potřeb vody ve středně- a dlouhodobém výhledu. In P. Kavka, J. Bolom, B. Janotová, & L. Weyskabová (Eds.), Vodohospodářské fórum 2012: Sborník odborné konference pořádané Katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství ČVUT v Praze: 18.6.-19.6.2012 Stará Boleslav (p. 15). České vysoké učení technické v Praze.
Ansorge, L. (2004). Obsah programů opatření v plánech v oblasti vod. Sborník referátů z odborné konference s mezinárodní účastí, 144–145.
Ansorge, L. (2005). Přístup Ministerstva zemědělství k Rámcové směrnici a procesu plánování v oblasti vod. Sborník referátů ze semináře, 5–8.
Ansorge, L. (2007). Problematika extrémních hydrologických jevů v Plánu hlavních povodí ČR. Zborník Prác z Vedecko - Odbornej Konferencie, 35–44. http://www.kzdi.sk/ESF0608/DOKUMENT/11_ZBORNIKY/AQUA07.pdf
Ansorge, L. (2010). Proces plánování v povodích podle „Acquis Comunnautaire“. In I. Škultétyová & Š. Stanko (Eds.), Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou (pp. 267–276). Slovenská technická univerzita v Bratislave.
Ansorge, L. (2013). Specifická potřeba vody na výrobu 1 MWh elektrické energie ve významných provozech ČR. 4., 7–16. http://storm.fsv.cvut.cz/voda-a-krajina/konference/2013/Sbornik_Voda_a_krajina_2013.pdf
Ansorge, L. (2016). Vodní stopa - jeden pojem, dva přístupy. Sborník příspěvků odborné konference Voda a krajina 2016, 5–15. http://vodakrajina.fsv.cvut.cz/konference/2016/Sbornik_Voda_a_krajina_2016.pdf
Ansorge, L. (2017). Vodní stopa podle ISO 14046 a příklady z praxe. Účetnictví a Reporting Udržitelného Rozvoje, 13, 36–42.
Ansorge, L. (2005). Významné problémy a metodická podpora procesu plánování v oblasti vod. Sborník referátů z odborné konference s mezinárodní účastí, 43–45.
Ansorge, L., & Stejskalová, L. (2019). Šedá vodní stopa jako nástroj hodnocení udržitelnosti emisí do vodního prostředí. Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje, 24–30.
Ansorge, L., & Zeman, M. (2015). The operational water consumption of energy production: Czech Republic case study (J. Říha, T. Julínek, & K. Adam, Eds.; pp. 317–328). 14th International Symposium Water Management and Hydraulic Engineering. http://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/socioekonomzmenyspotrebavody/docvystupy/WMHE_2015_clanek_ve_sborniku.pdf
Dostál, T., Krása, J., Rosendorf, P., Hejzlar, J., Duras, J., Fiala, D., Urbanová, T., Dvořáková, T., Martinec, J., Strouhal, L., Koudelka, P., Borovec, J., & Ansorge, L. (2010). Revize definování zranitelných vodních útvarů stojatých vod ohrožených eutrofizací díky plošným zdrojům znečištění v ČR. Sborník Referátů z Mezinárodní Konference, 176–179. http://www.poh.cz/mgs2010/files/Sbornik.pdf
Krása, J., Dostál, T., Rosendorf, P., Hejzlar, J., Borovec, J., Fiala, D., Beránková, T., Dvořáková, T., Martinec, J., Strouhal, L., Koudelka, P., Mikšíková, K., Vrána, K., & Ansorge, L. (2010). Útvary stojatých vod v ČR a rizika eutrofizace způsobená erozním smyvem. Sborník referátů z konference Krajinné inženýrství 2010, 56–62. https://www.researchgate.net/publication/244993138_Utvary_stojatych_vod_v_CR_a_rizika_eutrofizace_zpusobena_eroznim_smyvem
Punčochář, P., & Ansorge, L. (2004). Význam rámcové směrnice vodní politiky pro hydromorfologii vodních útvarů. Sborník Příspěvků z Mezinárodní Konference, 36–41.
Rosendorf, P., Fiala, D., Ansorge, L., Dostál, T., Krása, J., & Zahrádka, V. (2015). Pollution sources apportionment by dissolved phosphorus emissions: an appropriate benchmark of their contribution to the reservoirs eutrophication. In W. Loiskandl, S. Strauss-Sieberth, D. Fraters, & K. Kovar (Eds.), Volume of Abstracts (p. 63). http://web.natur.cuni.cz/luwq2015/download/LUWQ2015_Volume_of_abstracts_TOC-abstracts-AuthorIndex_UPDATE_for_web.pdf
Rosendorf, P., Zahrádka, V., Dostál, T., Ansorge, L., Beránek, J., & Krása, J. (2013). Metodika hodnocení eutrofizačního potenciálu zdrojů fosforu v povodí vodních nádrží - podklad k výběru efektivních opatření k omezení eutrofizace (D. Kosour, Ed.; pp. 44–50). Povodí Moravy, s.p. http://vodninadrze.pmo.cz/download/pmo-sbornik-2013-www.pdf
Stejskalová, L., Ansorge, L., Kučera, J., & Vološinová, D. (2019). Využití indikátoru šedé vodní stopy k posouzení role ČOV v malém povodí. 13. bienální konference Voda, 198–205.

Research projects

2011 Flood risk management plans for pilot area - Jizera river

2010-2013 QI102A265 Assessment of soil erosion and phosphorus loads causing eutrophication of stagnant water bodies

2012-2015 TA02020808 Methods for the optimization of the measures in the reservoirs catchment area, leading to the effective reduction of eutrophication

2014-2015 TD020113 Effects of socio-economic changes in society on water consumption

2014-2015 TD020352 Evaluation of the cost proportionality of reaching the good water status

2015-2017 QJ1520322 Procedures for compilation and verification of water footprint according to international standards