Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
fa:sync [2013/02/21 01:19]
saeed1922 [WebDAV]
fa:sync [2013/02/21 01:47]
saeed1922 [به‌هنگام‌سازی در عمل]
Line 51: Line 51:
  
 اگر اتفاقی برای رایانه‌تان بیافتد یا آنکه لازم باشد تا از رایانۀ دیگری کتابخانۀ خود را ویرایش کنید کافیست تا اطلاعات حساب زوتروی خود را در نرم‌افزار زوتروی رایانۀ جدید وارد کنید. زوترو کل کتابخانۀ شما را از کارگزار بر روی رایانه‌تان بارگذاری می‌کند. اگر اتفاقی برای رایانه‌تان بیافتد یا آنکه لازم باشد تا از رایانۀ دیگری کتابخانۀ خود را ویرایش کنید کافیست تا اطلاعات حساب زوتروی خود را در نرم‌افزار زوتروی رایانۀ جدید وارد کنید. زوترو کل کتابخانۀ شما را از کارگزار بر روی رایانه‌تان بارگذاری می‌کند.
 +
 +===== راه‌های جایگزین برای به‌هنگام‌سازی =====
 +
 +اگر به هر دلیل نمی‌توانید از ویژگی‌های به‌هنگام‌سازی زوترو استفاده کنید می‌توانید از راه‌های متعدد جایگزین برای به‌هنگام‌سازی استفاده کنید. مانند اجرای زوترو از طریق [[kb/​portable_firefox|فایرفاکس قابل حمل]] یا به‌هنگام‌سازی [[Zotero data|فایل‌های زوترو]] با استفاده از یک پوشۀ شبکه یا استفاده از یک سرویس به‌هنگام‌سازی پوشه یا استفاده از ابزاری مثل\\ ​
 +rsync\\
 +البته توجه کنید که استفاده از هیچ یک از راهکارهای فوق توصیه نمی‌شود و توسط ما پشتیبانی نمی‌گردد. اگرچه استفاده از یک ابزار متفرقه برای به هنگام‌سازی دایرکتوری فرعی\\ ​
 +'​storage'​\\ ​
 +مربوط به دایرکتوری دادۀ زوترو راهکاری امن است اما به‌هنگام‌سازی کل دایرکتوری دادۀ زوترو که شامل پایگاه دادۀ اصلی آن نیز می‌شود آن هم با یک ابزار متفرقۀ خودکار احتمال از بین بردن آن را زیاد می‌کند. هنگامی که از هر یک از موارد بالا استفاده می‌کنید حتماً به صورت دوره‌ای از داده‌های زوترو [[zotero_data|نسخۀ پشتیبان]] تهیه کنید.
 +
 +مشکل اصلی هنگام استفاده از سرویس‌های به‌هنگام‌سازی‌ای مانند\\ ​
 +Dropbox\\ ​
 +آن است که زوترو به شما اجازه می‌دهد تا نشانی دایرکتوری دادۀ زوترو را تغییر دهید اما اجازۀ تغییر محل ذخیره‌سازی\\ ​
 +storage\\ ​
 +را نمی‌دهد. برای حل این مشکل دو ترفند وجود دارد:
 +1) با استفاده از یک [[http://​zotpad.uservoice.com/​knowledgebase/​articles/​103395-what-is-a-symbolic-link-and-why-should-i-use-one-w|پیوند نمادین]] می‌توانید تنها دایرکتوری \\ 
 +storage\\ ​
 +را به‌هنگام کنید. 2) می‌توانید دایرکتوری دادۀ زوترو را داخل \\
 +Dropbox \\
 +بگذارید و سپس با استفاده از [[https://​www.dropbox.com/​help/​175/​en|تنظیمات به‌هنگام‌سازی انتخابی]] به‌هنگام‌سازی دایرکتوری داده را غیر فعال کرده و فقط به‌هنگام‌سازی دایرکتوری\\ ​
 +storage\\ ​
 +را فعال کنید. ترفند نخست معمولاً بیشتر استفاده می‌شود اما هر دو ترفند قابل استفاده هستند. توجه کنید که اگر تنظیمات ترفند دوم را به درستی انجام ندهید ممکن است داده‌های خود را از دست بدهید.
fa/sync.txt · Last modified: 2017/11/12 19:53 (external edit)