Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

fa:kb:newer_db_version [2014/11/18 03:09]
saeed1922 created
fa:kb:newer_db_version [2017/11/12 19:53]
Line 1: Line 1:
-=== چرا با پیام خطای نسخۀ پایگاه داده (database version error) مواجه می شوم؟ === 
  
-پس از نصب دوبارۀ زوترو یا استفاده از نسخۀ فایرفاکس پس از نسخۀ مستقل یا برعکس، ممکن است هنگام باز کردن نرم افزار با خطای زیر مواجه شوید: 
- 
-//This version of Zotero is older than the version last used with your database. Please upgrade to the latest version from zotero.org.//​ 
- 
- ​نمایش این پیام نشان می دهد شما می خواهید از یک پایگاه دادۀ جدید در یک نسخۀ قدیمی از نرم افزار استفاده کنید. مثلاً اگر شما قبلاً نسخۀ 4.0.13 فایرفاکس زوترو را نصب کرده باشید و پس از آن نسخۀ 4.0.12 فایرفاکس زوترو را نصب کنید؛ یا اگر نسخۀ فایرفاکس زوترو را به 4.0.13 ارتقا داده اما همچنان از نسخۀ مستقل 4.0.11 استفاده کنید با این پیام خطا مواجه می شوید. 
- 
- 
-بیشتر نسخه های زوترو از نسخه های قبلی خود پشتیبانی می کنند. اما گاهی برای توسعه دهندگان زوترو لازم است تا تغییراتی در پایگاه داده ای که با نسخه های قبلی کار نمی کند ایجاد کنند. 
- 
-بهترین راهکار برای حل مشکل، نصب آخرین نسخۀ زوترو از وبگاه رسمی آن [[/​|zotero.org]]. (است. (اگر از نسخۀ مخصوص توسعه دهندگان استفاده می کنید باید [[:​dev_builds#​zotero_for_firefox_development_xpis|آخرین نسخۀ XPI توسعه دهندگان]] را نصب کنید.) 
- 
-اگر به هر دلیل نمی خواهید یا نمی توانید آخرین نسخه را نصب کنید، می توانید از نسخۀ پشتیبانی که زوترو به صورت خودکار پیش از ارتقای نسخۀ نرم افزار از کتابخانۀ شما تهیه کرده و در [[:zotero data|دایرکتوری دادۀ زوترو]] موجود است استفاده کنید. به دنبال فایلی با این ساختار بگردید:​ 
- 
-zotero.sqlite.*.bak 
- 
-که در آن * نشان دهندۀ بیشترین عدد است. مثلاً 
- 
- ​zotero.sqlite.77.bak 
-  
- ​پنجرۀ زوترو/​فایرفاکس را ببندید. فایل ​ 
-  
- ​zotero.sqlite 
-  
- را به یک پوشۀ دیگر منتقل کنید و سپس فایل پشتیبان شماره دار را جایگزین آن کنید (نام آن را تغییر دهید). سپس دوباره زوترو را باز کنید. 
- 
- ​اگر اطلاعات مهم و خاصی در کتابخانۀ خود ندارید یا اینکه قبلاً همۀ اطلاعات کتابخانه را با سرور زوترو به هنگام (sync) کرده اید، می توانید با خیال راحت [[:zotero data|دایرکتوری دادۀ زوترو]] را پاک کرده و سپس با به هنگام سازی داده ها از طریق سرور زوترو، همۀ اطلاعات خود را بازیابی کنید. 
- 
-{{tag>kb basics}} 
fa/kb/newer_db_version.txt · Last modified: 2017/11/12 19:53 (external edit)