Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
sv:getting_stuff_into_your_library [2011/08/31 05:06]
mnemosyme created
sv:getting_stuff_into_your_library [2017/11/12 19:53] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​html><​p id="​zotero-5-update-warning"​ style="​color:​ red; font-weight:​ bold">​We’re
 +in the process of updating the documentation for
 +<a href="​https://​www.zotero.org/​blog/​zotero-5-0">​Zotero 5.0</​a>​. Some documentation
 +may be outdated in the meantime. Thanks for your understanding.</​p></​html>​
 +
 +
 ====== Att lägga upp information i ditt Zotero bibliotek ====== ====== Att lägga upp information i ditt Zotero bibliotek ======
  
Line 10: Line 16:
 ====== Automatisk infångande av bibliografisk information från Webben ====== ====== Automatisk infångande av bibliografisk information från Webben ======
  
 +
 +Den kanske viktigaste egenskapen hos Zotero är dess möjligheten att detektera när du titar på källinformation på en webbsida. Exempelvis, om du tittar på en post innehållande information om en bok i en on-line bibliotekskatalog,​ så kommer Zoteros bokikon fram i platsfältet i Firefox (vid toppen av browserfönstret,​ där den aktuella webbadressen,​ eller URLen, visas):
 +
 +
 +{{location_bar_3.gif?​nolinknocache}}
 +
 +Klicka på bokikonen och Zotero kommer att spara all källhänvisningsinformation om boken till ditt bibliotek. (Zoterodelen behöver inte vara öppen för att detta skall fungera). Om du tittar på en grupp av källhänvisningar (t.ex., sökresultat från Google Scholar eller LexisNexis),​ så visar en folder. Om du klickar på foldern, skapas en lista av källhänvisningar med tillhörande checkboxar; välj de källhänvisningar som du vill spara och Zotero gör resten.
 +
 +{{quick_start/​folder_icon_locationbar520x50.gif?​nolink&​nocache}}
 +
 +Om du arbetar i en specifik samlingsvy (d.v.s., en samlingvy är markerad i den vänstra kolumnen snarare än "My Library"​),​ så kopieras källhänvisningarna till denna samlingsvy och dessutom till ditt bibliotek.
 +
 +{{quick_start/​capture_multiple_items370x300.png?​nolink&​nocache246x200}}
  
 To be continued To be continued
 +
sv/getting_stuff_into_your_library.txt · Last modified: 2017/11/12 19:53 (external edit)