Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

fa:word_processor_integration [2013/01/31 09:11]
saeed1922
fa:word_processor_integration [2017/11/12 19:53]
Line 1: Line 1:
-====== افزونه‌های واژه‌پرداز ====== 
- 
-راحت‌ترین راه برای ایجاد [[creating_bibliographies|فهرست کتاب‌شناسی]]، ارجاع داخل متن و پاورقی به صورت خودکار، استفاده از افزونه‌های واژه‌پرداز است. این افزونه‌ها که برای نرم افزارهای ورد و اپن آفیس\لیبره آفیس\نئو آفیس موجود هستند برای شما فهرستهای کتاب‌شناسی پویا می‌سازند بدین معنا که اگر شما یک ارجاع تازه در متن اضافه کنید، فهرست کتاب‌شناسی شما به صورت خودکار به‌روز رسانی می‌شود. حتی اگر شما عنوان یک قلم اطلاعاتی را داخل نرم‌افزار زوترو عوض کنید، عنوان آن قلم داخل فایلهای متنی شما به صورت خودکار عوض می‌شود. 
- 
-برای شروع کار با این افزونه‌ها، پیوندهای زیر را ببینید. برای آنکه ببینید این افزونه‌ها چگونه کار می‌کنند راهنماهای تصویری [[screencast_tutorials/​zotero_and_word|زوترو و ورد]] و [[http://​ice.usq.edu.au/​media/​videos/​zotero_demo_01.swf?​embed&​height=480&​width=640%20|زوترو و اپن آفیس]] (ساخته دنیل دبایل) را ببینید 
- 
-===== اطلاعات بیشتر ===== 
- 
-  * [[Word Processor Plugin Installation|نصب]] 
- 
-  * [[Word Processor Plugin Usage|راهنمای استفاده]] 
- 
-  * [[Word Processor Plugin Troubleshooting|رفع مشکلات]] 
  
fa/word_processor_integration.txt · Last modified: 2017/11/12 19:53 (external edit)