Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

fa:screencast_tutorials [2012/12/05 07:42]
saeed1922
fa:screencast_tutorials [2017/11/12 19:53]
Line 1: Line 1:
-~~NOTOC~~ 
  
-ما برای آنکه بتوانیم کار با زوترو را برای شما هرچه راحتتر کنیم تعدادی فایل آموزشی تصویری در رابطه با امکانات اصلی زوترو آماده کرده‌ایم. برای دیدن هر کدام از آموزش‌ها بر روی تصویر مربوط به آن کلیک کنید. 
-===== شروع کار با زوترو ===== 
- 
-|  **تور زوترو** ​ |  **آشنایی با کتاب شناسی** ​ |  **وارد کردن اطلاعات داخل زوترو** ​  | 
-^  [[http://​www.zotero.org/​support/​screencast_tutorials/​zotero_tour|{{http://​www.zotero.org/​support/​_media/​intro_screencast_thumbnail.gif}}]] ​ ^  [[http://​www.zotero.org/​support/​screencast_tutorials/​intro|{{http://​www.zotero.org/​support/​_media/​intro_screencast_thumbnail.jpg?​nocache}}]] ​ ^  [[http://​www.zotero.org/​support/​screencast_tutorials/​getting_stuff_into_zotero|{{http://​www.zotero.org/​support/​_media/​gettingstuffintozotero.png?​nocache}}]] ​ |  
- 
-===== یافتن چیزها ===== 
-|[[http://​www.zotero.org/​support/​screencast_tutorials/​Sorting|{{http://​www.zotero.org/​support/​_media/​sorting_200x149.gif?​nocache|}}]]| [[http://​www.zotero.org/​support/​screencast_tutorials/​Basic Search|{{http://​www.zotero.org/​support/​_media/​basic_search_200x149.gif?​nocache|}}]] |[[http://​www.zotero.org/​support/​screencast_tutorials/​Advanced Search|{{http://​www.zotero.org/​support/​_media/​advanced_search_200x149.gif?​nocache|}}]] | 
-^  بخش یکم: مرتب کردن ​ ^  بخش دوم: جستجوی ساده ​ ^  بخش سوم: جستجوی پیشرفته ​ ^ 
- 
-===== مدیریت کتابخانه شما ===== 
-|[[http://​www.zotero.org/​support/​screencast_tutorials/​Collections|{{http://​www.zotero.org/​support/​_media/​collections_200x148.gif?​nocache|}}]]|[[http://​www.zotero.org/​support/​screencast_tutorials/​Tags|{{http://​www.zotero.org/​support/​_media/​tags_200x149.gif?​nocache|}}]]|[[http://​www.zotero.org/​support/​screencast_tutorials/​Tag Selector Box|{{http://​www.zotero.org/​support/​_media/​tagselector_200x149.gif?​nocache|}}]]| 
-^ بخش یکم: داده‌های جمع‌آوری شده ​ ^  بخش دوم: برچسب‌ها ​ ^  بخش سوم: جعبۀ انتخاب برچسب ​ ^ 
- 
-===== سایر ویژگی‌ها ===== 
-|[[http://​www.zotero.org/​support/​screencast_tutorials/​Annotation|{{http://​www.zotero.org/​support/​_media/​annotation_200x145.gif?​nocache|}}]]|[[http://​www.zotero.org/​support/​screencast_tutorials/​Manually creating Items|{{http://​www.zotero.org/​support/​_media/​manually_200x149.gif?​nocache|}}]]|[[http://​www.zotero.org/​support/​screencast_tutorials/​Creating an Item From a Web Page|{{http://​www.zotero.org/​support/​_media/​item_from_webpage_200x149.gif?​nocache|}}]]| 
-^  پررنگ کردن و حاشیه نویسی ​ ^  ایجاد بخش‌ها به صورت دستی ​ ^  ایجاد بخش‌ها از طریق صفحه‌های وب  ^ 
-| [[http://​www.zotero.org/​support/​screencast_tutorials/​Notes|{{http://​www.zotero.org/​support/​_media/​notes_200x145.gif?​nocache}}]] |[[http://​www.zotero.org/​support/​screencast_tutorials/​Timelines|{{http://​www.zotero.org/​support/​_media/​timeline.png?​nocache}}]]|[[http://​www.zotero.org/​support/​screencast_tutorials/​retrieve_pdf_metadata|{{http://​www.zotero.org/​support/​_media/​manually_200x149.gif?​nocache|}}]]| ​ 
-^  یادداشت‌ها ​ ^  تاریخچۀ زمانی ​ ^  PDF بازیابی ابرداده‌های ​ ^ 
- 
- 
-===== زوترو و سایر ابزارها ===== 
-|[[http://​www.zotero.org/​support/​screencast_tutorials/​Zotero and Word|{{http://​www.zotero.org/​support/​_media/​zotero_word_200x150.gif}}]]|[[http://​www.zotero.org/​support/​screencast_tutorials/​Zotero and Google Tools|{{http://​www.zotero.org/​support/​_media/​googlecast_200x145.gif|}}]]| 
-^  زوترو و مایکروسافت ورد ​ ^  زوترو و محصولات گوگل ​ ^ 
fa/screencast_tutorials.txt · Last modified: 2017/11/12 19:53 (external edit)