Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:start [2017/11/12 19:53] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​html><​p id="​zotero-5-update-warning"​ style="​color:​ red; font-weight:​ bold">​We’re
 +in the process of updating the documentation for
 +<a href="​https://​www.zotero.org/​blog/​zotero-5-0">​Zotero 5.0</​a>​. Some documentation
 +may be outdated in the meantime. Thanks for your understanding.</​p></​html>​
 +
 +
 +V současné době je v češtině k dispozici pouze následující dokumentace:​
 +
 +====Rychlé odkazy====
 +    * [[Installation|Instalace]]
 +    * [[Quick Start Guide|Seznámení se Zoterem]]
 +
 +
 +
 +
 +Další dokumenty jsou k dispozici [[start/|v angličtině]].
 +
  
cs/start.txt · Last modified: 2017/11/12 19:53 (external edit)