We’re in the process of updating the documentation for Zotero 5.0. Some documentation may be outdated in the meantime. Thanks for your understanding.

اقلام مرتبط

افزون بر مجموعه‌ها و برچسب‌ها راه سومی برای نشان دادن ارتباط میان اقلام وجود دارد و آن برقراری “ارتباط” میان آن اقلام است. می‌توان میان هر دو قلم دلخواه موجود در کتابخانه ارتباط برقرا کرد (توجه کنید که نمی‌توان میان دو قلم از دو کتابخانۀ مختلف ارتباط برقرار کرد).

برای برقراری یک ارتباط، یک قلم را از ستون میانی انتخاب کنید و سپس به سراغ برگۀ
“Related”
در ستون سمت راست بروید. بر روی گزینۀ “افزودن” کلیک کرده و از پنچره‌ای که ظاهر می‌شود یک یا چند قلم را از همان کتابخانه انتخاب کنید
(hold down control or shift (Windows) or command or shift (OS X)).
اکنون اقلام انتخاب شده در برگۀ اقلام مرتبط نشان داده می‌شوند و کلیک بر روی هر کدام از آنها شما را به صفحۀ ویژگی‌های آن قلم می‌برد.

توجه کنید که هنگامی که قلم الف را به قلم ب ارتباط می‌دهید، به صورت خودکار قلم ب نیز به قلم الف مرتبط می‌شود. اما ارتباطات خاصیت انتقالی ندارند بدین معنا که اگر قلم الف به قلم ب و قلم ب به قلم ج مرتبط باشند، قلم‌های الف و ج به طور خودکار به هم مرتبط نمی‌شوند.

چند پیشنهاد برای استفادۀ بهتر از این ویژگی: